ANADOLU MEDENIYETLERI

ANADOLU: (K��k Asya) Tarih boyunca bir �ok g�� ve istilaya u�ram��t�r.
   Neden?:
     1-  �� taraf�n�n denizlerle �evrili olu�u, Avrupa ve Afrika aras�nda deniz ve karadan
kolayca
         ba�lant� kurulmas�
     2-  Olumlu iklim �artlar�, verimli topraklar� bol su kaynaklar�na sahip olmas�

ANADOLU'DA UYGARLIK NEDEN GEL��M��T�R?
     1- G��ler ve istila amac�yla gelen topluluklar sahip olduklar� k�lt�r ve medeniyeti
Anadolu'ya
        ta��d�lar.
     2- Anadolu'nun M�s�r, Ege ve Yunan Medeniyetlerine yak�n bir konumda olmas� bu
medeniyetlerden
        etkilenmesini sa�lam��t�r.

ANADOLU MEDEN�YETLER�: Anadolu'da kurulan uygarl�klar s�ras�yla �unlard�r:
    1) Hititler, Frigler,Lidyal�lar, �yonlar, Urartular (M� 2.bin-M�.600 y�llar� aras�nda)
    2) Persler (M.� 543-333)
    3) �skender �mparatorlu�u
    4) Roma �mparatorlu�u
    5) Bizansl�lar (395-1071)
    6) T�rkler (1071-....)

1)-M�.2.B�N- M�.600 YILLARI ARASINDA ANADOLU
MEDEN�YETLER�

A)-H�T�TLER:
* Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir. * K�z�l�rmak �evresinde
kurulmu�tur. Ba��ehirleri HATTU�A� (Bo�azk�y)'d�r. * Hititler Suriye topraklar� i�in M�s�r
ile yapt�klar� sava� sonucunda KADE� ANTLA�MASINI imzalad�lar. Kade� Antla�mas�
tarihte bilinen ilk antla�mad�r. * Hititler'de asillerden olu�an PANKU� denilen bir meclis
vard�. Bu meclis kral�n yetkilerini k�s�tl�yordu. * Hititlerde kraldan sonra en yetkili ki�i
TAVANANNA denilen krali�eydi. * Hititler krallar�n�n hayatlar�n� anlatan ANAL ad�n�
verdikleri y�ll�klar� haz�rlayarak, tarafs�z TAR�H YAZICILI�I'n� ba�latm��lard�r. * Hititler
kayalar� d�zle�tirerek, tanr� kabartmalar� yapm��lard�r.( �vriz ve Yaz�l�kaya Kabartmalar�
Hititlere aittir.) * Hititler Asurlular taraf�ndan y�k�ld�lar.

B)-FR�GYALILAR(FR�GLER): * Orta Anadolu'da(Sakarya nehri �evresinde) M�. 800
y�llar�nda devlet kurdular. Ba��ehirleri GORD�ON'du. * Kimmerler taraf�ndan y�k�ld�. *
Friglerin en b�y�k Tanr�lar� K�BELE 'dir. * Frigler dokumac�l�kta ileri gitmi�lerdir.
Frigyal�lar TAPETES ad� verilen hal� ve kilimleri ile �nl�d�rler.
  C)-L�DYALILAR:
   * Bug�nk� Gediz ve Menderes �rmaklar� aras�ndaki b�lgeye eski �a�larda L�DYA
deniliyordu.
   * Ba�kentleri SARDES(Sard)'d�r.
   * Lidyal�lar ticarette geli�tiler. Tarihte PARA'y� ilk kez kullanan Lidyal�lar'd�r.
   * Lidyal�lar Efes'ten ba�lay�p, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL
YOLU'nun a�lmas�nda
      etkili oldular.
   * Lidyal�lara Persler son vermi�tir.
   * Lidyal�lar�n k�sa zamanda y�k�lmas�n�n sebebi, ordular�n�n �e�itli kavimlerden toplanan
�cretli
      askerlerden olu�mas�d�r.(D�zenli ve s�rekli milli ordusunu olu�turamam��t�r.)
D)-�YONYALILAR(�YONLAR): * �zmir K�rfezinden, G�ll�k K�rfezine kadar olan b�lgeye
�YONYA denilirdi. * Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla kar��arak, �ehir
devletleri halinde ya�ad�lar. Ba�l�ca �yon �ehirleri �unlard�r: Efes, Milet, �zmir, Fo�a,
Bodrum. * Efeste'ki ARTEM�S tap�na� �yonlara aittir. * �yonlar deniz ticaretinde
geli�mi�lerdi. * �yon Edebiyat�n�n en �nemli eseri Homeros'un "�lyada ve Odesa destan�"
d�r. * �yonlar bilim ve sanatta geli�mi�lerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte
Heredot, T�pta Hipokrat, Felsefede Diojen)
E)- URARTULAR:
   * Van G�l� ve �evresinde devlet kurmu�lard�r. Ba��ehirleri TU�BA(Van)'d�r.
   * Urartular'da kral �lkeyi sava� tanr�s� HALD� ad�na y�netirdi.
   * Urartular madencilik ve maden i�letmecili�inde ileri gitmi�lerdi.
   * Urartular kaleler ve su kanallar� ile �nl�d�r.  (Toprakkale, �avu�tepe, Patnos ve
Kayal�dere kaleleri)

                    K�LT�R VE MEDEN�YET

DEVLET Y�NET�M�:
  1)- Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krall�kla y�netilmi�tir. Kral hem
ba�komutan, hem ba�
      yarg��, hem de ba� rahipti.

     NOT: Bu durum kral�n siyasi, askeri ve dini g�c� elinde bulundurdu�unu g�sterir.
              Ayr�ca kral�n ba�rahip olu�u  laik olmayan bir anlay��� yans�tmaktad�r.
  2)- Hititlerde asillerden olu�an PANKU� denilen bir meclis vard�. Bu meclis kral�n
yetkilerini
      k�s�tl�yordu.
  3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili ki�i TAVANANNA denilen krali�eydi.
  4)- �yonyal�lar merkezi krall�k yerine S�TE denilen �ehir devletleri halinde ya�am��lard�r.

D�N VE �NANI�:
  1)- Anadolu'da �ok tanr�l� inan�� mevcuttu.
  2)- Hititler kendi tanr�lar�ndan ba�ka �n Asya tanr�lar�na, Lidyal�lar da Yunan
tanr�lar�na
      tap�nm��lard�.

        NOT: Bu durum Anadolu'da dini etkile�imi yans�tmaktad�r.
  3)- Urartular �l�mden sonra hayata inanm��lard�. Bu y�zden mezarlar�n� ev ve oda
bi�iminde yap�p i�ine
      �e�itli e�yalar koyuyorlard�.
  4)- Friglerin en b�y�k Tanr�lar� K�BELE 'dir.
  5)  Efeste'ki ARTEM�S tap�na� �yonlara aittir.
  6)  Urartular'da kral �lkeyi sava� tanr�s� HALD� ad�na y�netirdi.

SOSYAL VE EKONOM�K HAYAT:
1)- Halk genellikle Asiller, Rahipler, H�rler ve K�leler olarak s�n�flara ayr�lm��t�.
2)- Anadolu'da ekonomik hayat�n temelini tar�m, ticaret ve hayvanc�l�k olu�turuyordu.
3)- Urartular madencilik ve maden i�letmecili�inde ileri gitmi�lerdi.
4)- Lidyal�lar ticarette geli�tiler. Tarihte PARA'y� ilk kez kullanan Lidyal�lar'd�r.
5)- �yonlar deniz ticaretinde geli�mi�lerdi.
6)- Lidyal�lar Efes'ten ba�lay�p, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL
YOLU'nun a�lmas�nda
     etkili oldular.

YAZI, D�L VE EDEB�YAT:
1)- Anadolu'ya yaz� Asurlular taraf�ndan getirilmi�tir. Hititler ve Urartular Asurlulardan
ald�klar�
       ��V� yaz�s�n� ve kendi bulu�lar� olan H�YEROGL�F(resim yaz�s�) yaz�s�n� kulland�lar.
2)- �yonlar ve Lidyal�lar Fenike yaz�s�n� kulland�lar. Fenike yaz�s�n� bat�ya aktaran
�YONLAR olmu�tur.
3)- Hititler krallar�n�n hayatlar�n� anlatan ANAL ad�n� verdikleri y�ll�klar� haz�rlayarak,
tarafs�z
       TAR�H YAZICILI�I'n� ba�latm��lard�r.
4)- Hititler, M�s�rl�larla tarihte bilinen ilk antla�may� (KADE� ANTLA�MASI)
imzalad�lar.(M�.1280)
5)- �yon Edebiyat�n�n en �nemli eseri Homeros'un "�lyada ve Odesa destan�" d�r.

HUKUK:
  Anadolu'da kanunlar Mezopotamyadaki gibi k�sasa k�sas de�ildi.

B�L�M VE SANAT:
1)- Hititler kayalar� d�zle�tirerek, tanr� kabartmalar� yapm��lard�r.
     (�vriz ve Yaz�l�kaya Kabartmalar� Hititlere aittir.)
2)- Urartular kaleler ve su kanallar� ile �nl�d�r.
    (Toprakkale, �avu�tepe, Patnos ve Kayal�dere kaleleri)
3)- �yonlar bilim ve sanatta geli�mi�lerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte
Heredot, T�pta
     Hipokrat, Felsefede Diojen)
4)- Hititler ve Frigler dokumac�l�kta ileri gitmi�ler-
     dir.  Frigyal�lar TAPETES ad� verilen hal� ve
     kilimleri ile �nl�d�rler.

             ANADOLU'YA HAK�M OLAN DEVLETLER

1)- PERS �MPARATORLU�U: Anadolu M.� 543-333  y�llar� aras�nda �ran'da kurulan
PERS
      �MPARATORLU�UNUN  hakimiyetinde kald�.

2)- �SKENDER �MPARATORLU�U: Makedonya kral� II. Filip'in �l�m�yle yerine ge�en
o�lu B�Y�K �SKENDER Asya
      seferine �karak b�y�k bir imparatorluk olu�turmu�tur.
         ASYA SEFER�: B�y�k �skender bu seferle Anadolu, Suriye, M�s�r ve Hindistan'�n
bir b�l�m�n� ele
         ge�irdi. Pers �mparotorlu�una son verdi. Bu sefer d�n���nde yolda �ld�.
         HELEN�ST�K MEDEN�YET: B�y�k �skender'in Asya seferi s�ras�nda Yunan
Medeniyeti ile Do�u
         Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler. B�ylece do�u ve bat� medeniyetlerinin
kar���m�ndan
         HELLEN�ZM MEDEN�YET� ortaya �kt�.
            �skender'in �l�m�nden sonra Anadolu'da k��k krall�klar kuruldu. Bunlar�n
ba�l�calar�;
                 a) B�T�NYA KRALLI�I: Kuzeybat� Anadolu'da
                 b) PONTUS KRALLI�I : Karadeniz'de
                 c) BERGAMA KRALLI�I: Bat� Anadolu'da kurulmu�tur.
Bergama krallar� bilim, edebiyat ve sanata �nem verdiler. Koyun ve ke�i derisinden
PAR��MEN ka�d�n� icat ettiler. Bu sayede pek �ok kitap g�n�m�ze geldi. Yine Bergama
Krall�� D�neminde yap�lan ZEUS tap�na� me�hurdur.
   3)- ROMA �MPARATORLU�U:
   * �talya'da kurulan bu devlet k�sa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklar�na
yay�lm��t�r. 395
     y�l�nda Bat� ve do�u Roma imparatorlu�u olarak ikiye ayr�lm��t�r. Bat� Roma 476
y�l�nda, Do�u Roma
     (Bizans) ise 1453'te y�k�lm��t�r.
   * Bozdo�an Kemeri(istanbul), �emberlita�(istanbul), Og�st Mabedi ve Roma Hamam�
(Ankara), Aspendos
     tiyatrosu (Antalya) Romal�lardan kalan �nl� eserlerlerdir.
   * Romal�lar M�s�rl�lardan ald�klar� G�ne� takvimini J�LYEN TAKV�M� ad�yla
geli�tirdiler.
   * Fenikelilerin buldu�u harf yaz�s�(alfabe), �yonlar yoluyla Yunanl�lara ve onlardan da
Romal�lar'a
     ge�mi�, Romal�lar bunu geli�tirerek LAT�N ALFABES�N� olu�turmu�lard�r.
   * Roma'da ilk yaz�l� kanunlar 12 Levha Kanunlar�d�r. Roma kanunlar� g�n�m�z Avrupa
hukukunun temelini
     olu�turur.

4)- B�ZANS �MPARATORLU�U(DO�U ROMA �MP.):
   * Merkezi �stanbul olan bu devlet 1453'te Fatih Sultan Mehmet taraf�ndan y�k�lm��t�r.
   * Ayasofya, Aya �rini, Hora, Sergios ve Bak�s kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek
Sarn��lar�
     en �nl� eserleridir.

      T�RK�YEN�N �EVRES�NDEK� K�LT�R VE MEDEN�YETLER

MEZOPOTAMYA MEDEN�YET�:
       Mezopotamya: G�neydo�u Anadolu'dan ba�layarak, Basra K�rfezine kadar uzanan,
Dicle ve F�rat
   nehirleri aras�ndaki b�lgeye Mezopotamya denir.
       Mezopotamya Verimli topraklara sahip olmas�, iklim �artlar�n�n uygun olmas� gibi
nedenlerden
   dolay� s�k s�k istila ve g��lere sahne olmu�, insanlar aras�ndaki k�lt�r etkile�imi fazla
oldu�undan
   medeniyet bu b�lgede geli�mi�tir.

BA�LICA MEZOPOTAMYA KAV�MLER�:
    1- S�merler   2- Akkadlar 3- Elaml�lar 4- Babilliler 5-Asurlular

1)- S�MERLER:
  *  Birbirinden ba�ms�z S�TE denilen �ehir devletleri halinde ya�ad�lar. En �nemli
�ehirleri; Ur,
     Uruk, Laga�'t�r. Bu �ehir devletleri ENS� veya PATES� denilen Rahip-krallar
taraf�ndan
     y�netiliyordu.
  *  �ok tanr�l� inanca sahip S�merlerin tap�naklar�na Z�GGURAT denirdi.
  *  Mezopotamya'da evler ve tap�naklar ta� az oldu�undan kerpi� ve tu�ladan yap�lm��t�r.

     NOT: Hem bu �zelli�inden hem de s�k s�k istilalara u�rad��ndan bu yap�lar g�n�m�ze
kadar
            ula�mam��t�r
*  G�n�m�z Uygarl��n�n temeli olan yaz�y� (��V� YAZISI) ilk kez S�merler bulmu�tur.
(M�. 3500)
  *  Tarihte �lk yaz�l� hukuk kurallar� S�merler taraf�ndan olu�turulmu�tur. Bu �zellikleri
ile
     S�merlere d�nyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.
 
     NOT:  Laga� Kral� URUKAG�NE taraf�ndan olu�turulan ilk yaz�l� kanunlar "fidye ve
bedel"
                sistemine dayan�yordu.
  * S�merlerin en �nemli edebiyat eserleri; G�lgam�� Destan�, Yarad�l�� Destan� ve Tufan
Hikayesi'dir.
   * S�merler Matematik ve Geometrinin temellerini atn��lard�r. (D�rt i�lemi bulmu�lar,
dairenin
      alan�n� hesaplam��lar, �arpma ve b�lme cetvelleri haz�rlam��lard�r.)
   * S�merler astronomide de geli�mi�lerdir. (Bur�lar� bulmu�lar, bir ay� 30, bir y�l� 360
g�n olarak
      hesaplam��lard�r.

        NOT: D�nyada ilk kez AY YILI hesab�na dayanan takvimi S�merler bulmu�lard�r.
   * Son ara�t�rmalara g�re �rf, adet,geleneklerine ve dil yap�lar�na, kulland�klar� aletlere
bak�larak
      S�merlerin Mezopotamya'ya Orta Asya'dan geldikleri T�rk olabilecekleri tahmin
edilmektedir.
   * Akkadlar taraf�ndan y�k�lm��lard�r.

2)- AKKADLAR:
     * Arap Yar�madas�ndan Mezopotamya'ya gelen Sami k�kenli bir kavimdir.
     * �lk s�rekli ve d�zenli ordular� kurmu�lard�r. (Bu sayede k�sa zamanda
Mezopotamya'n�n tamam�na
        sahip olmu�lard�r.)
     * Tarihte bilinen ilk b�y�k imparatorlu�u kurdular.
     * Kurucular� SARGON, ba�kentleri AGADE'dir. (Tap�naklar�na da AGADE denilirdi.)
     * En �nemli mimari eserleri ZAFER ANITI'd�r.

3)- ELAMLILAR:
     * Elam g�neydo�u Mezopotamya'ya verilen add�r. * Ba�kentleri SUS'dur.
     * Bilim ve teknikte ileri olmamalar�na ra�men, g�zel sanatlar ve s�sleme alan�nda
geli�mi�lerdir.

4)- BAB�LL�LER:
     * �lk "Mutlak Krall�k" anlay��� Babil'de ortaya �km��t�r.
     * �nl� krallar� HAMMURAB�, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlar�n�"
olu�turdu. (Bu
        kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlar�ndan yararlan�larak
haz�rlanm��t�r.)
     * "Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bah�eleri" en �nemli eserleridir.

5)- ASURLULAR:
     * Yukar� Mezopotamya'da(G�neydo�u Anadolu) kurulmu�lar, Toroslar ve Kapadokya'ya
kadar
         yay�lm��lard�r.
     * Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (K�LTEPE'de)
     * �ivi yaz�s�n� Anadolu'ya ��reterek, Anadolu'da tarih devirlerini ba�latt�lar.
     * T�m �ivi yaz�l� eserleri ba�kentleri N�NOVA'da toplayarak, ilk K�T�PHANEC�L�K
ve AR��VC�L�K
        faaliyetini ba�latt�lar.

                     MISIR MEDEN�YET�

  * Kuzey Afrika'da N�L NEHR� ve etraf�nda kurulmu� olan bir medeniyettir.
  * Etraf�n�n �l ve denizlerle kapl� olmas�, di�er medeniyetlerle etkile�iminin daha az
olmas�na sebep
     olmu�tur. Bu y�zden M�s�r Medeniyeti KEND�NE �ZG� bir medeniyettir.
  * �nceleri NOM ad� verilen �ehir devletleri varken, M�.IV. binden itibaren Kral
MENES'ten itibaren
     merkezi krall�k haline gelmi�tir. Kral Menes'le F�RAVUNLAR DEVR� ba�lar.
  * M�s�r krallar�na F�RAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde
toplam��lard�.
     Kendilerini Tanr� olarak ilan etmi�lerdi.

    NOT: M�s�r'daki TANRI KRAL anlay���, Mezopotamya'da ise RAH�P KRAL anlay���n�n
egemen
            olu�u hem M�s�r hem de Mezopotamya'da LA�K olmayan y�netim anlay���n�
yans�tmaktad�r.
  * Dinleri �ok tanr�l�d�r. tanr�lar�n� insan veya hayvan �eklinde tasavvur etmi�lerdir.
Firavunlar i�in
     P�RAM�T'ler yapm��lar, �l�lerini mumyalam��lard�r. Bu durum �ld�kten sonra dirilme
inanc�n�n
     oldu�unu g�stermektedir. Halk mezarlar�na ise LAB�RENT denilirdi.
  * M�. 525'te Persler, M�.333'te de B�y�k �skender taraf�ndan i�gal edilmi�tir.

      NOT: B�y�k �skender'in istilas� ile Yunan ve M�s�r medeniyetleri birbirini
etkilemi�lerdir.

  * M�.1280'de Hititlerle KADE� ANTLA�MASINI imzalad�lar.
  * Kendilerine �zg� H�YEROGL�F (Kutsal resim yaz�s�) yaz�s�n� kullanm��lard�r.
  * Yaz�lar�n� PAP�R�S ad� verilen bitki yapraklar�na yazm��lard�r.
  * Eczac�l�k, kimya ve t�pta geli�mi�lerdir.(Mumyac�l�k)
  * Matematikte Pi say�s�n� buldular. Astronomide geli�mi�lerdi. Rasathaneler kurmu�lar ve
Nil nehrinin
    ta�ma s�relerini hesaplam��lard�.
NOT: D�nyada G�NE� YILI esas�na dayal� ilk takvimi  M�s�rl�lar yapm��lard�r.  Romal�lar
M�s�rdan
       ald�klar� bu takvimi geli�tirerek bug�n  kulland��m�z Milat takvimini olu�turdular. 
  * M�s�r ekonomisi tar�m, ticaret ve madencili�e dayan�yordu.


                EGE VE YUNAN MEDEN�YETLER�

  Girit Adas�, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Bat� Anadolu ve Ege Adalar�nda ya�ayan
topluluklar�n
meydana getirdi�i medeniyettir.

  A)- G�R�T MEDEN�YET�: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya �kt�� yer G�R�T
ADASI'd�r.  Bu medeniyet
      buradan di�er adalara, Mora ve Yunanistan'a yay�lm��t�r.  En �nemli eserleri
KNOSSOS SARAYI'd�r.

  B)- M�KEN MEDEN�YET� (AKALAR): Anadolu'dan M�. II. binde Yunanistan'a gelen
AKALAR taraf�ndan
      kurulmu�tur.
        * �ehir devletleri halinde ya�ad�lar. En �nemli �ehirleri M�KEN'dir. (Bu y�zden
Miken Medeniyeti
          diye an�l�r.)
        * Akalar�n siyasi tarihinin en �nemli olay� TRUVA SAVA�LARI'd�r. (Bo�azlar�n
egemenli�i i�in
          Mikenlilerle Truval�lar aras�nda yap�lm��t�r. Truva Sava�lar� tarihte ilk defa
"Bo�azlar
          Sorununu ortaya �karm��t�r. Homeros'un �LYADA adl� eserinde bu sava�lar
anlat�l�r.
        * �nemli Mimari eserleri Miken ve Tirins �atolar�'d�r.
        * Miken Uygarl�� DORLAR taraf�ndan y�k�lm��t�r.

C)- YUNAN MEDEN�YET�: Akalara son veren DORLAR taraf�ndan kurulan bir
medeniyettir. Yunan
     Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri �zerinde etkili olmu�tur.
       * POL�S ad� verilen �ehir devletleri kurdular. �nemli �ehir devletleri Atina, Sparta
ve
         Korint'dir.
       * Yunan �ehir devletleri g�� olarak birbirlerine denk olduklar�ndan, birbirlerine kar��
�st�nl�k
         sa�layamam��lard�r. Bu nedenle Yunanistan'da ilk �a�da milli b�t�nl�k
sa�lanamam��t�r.

             NOT: Sadece �lkelerini ele ge�irmeye �al��an  Persler'e kar�� birlik sa�lam��lar
ve PELEPONNES
                      sava�lar�nda Persler'i yenilgiye u�ratm��lard�r.

       * Yunanistan'da Halk; Soylular, t�ccarlar, k�yl�ler ve k�leler olmak �zere s�n�flara
ayr�lm��t�.
         Bu s�n�f farklar� s�n�flar aras� �eki�me ve m�cadeleyi do�urmu�tur.

                    FEN�KE MEDEN�YET�

L�bnan da�lar� ile Akdeniz sahili aras�ndaki b�lgede ya�am��lar gemicilik ve ticarette
geli�mi� bir
medeniyettir.
   * Do�u Akdeniz ve bat� Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular. Do�u ve Bat�
medeniyetlerinin
     kayna�mas�nda TA�IYICI bir rol oynad�lar.
   * Mezopotamya �ivi yaz�s�ndan ve M�s�r Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'n�
(alfabe) buldular.

        NOT: Fenikeliler'in 22 harften olu�an yaz�lar�, Yunanl�lara, onlardan da
Romal�lara ge�erek
                  bug�nk� LAT�N alfabesini olu�turmu�tur.    

   * CAM'� icat etmi�ler, Fildi�i i�lemecili�inde ileri gitmi�lerdir.

                     �BRAN� MEDEN�YET�

   M�. 1500'lerde Filistin ve L�bnan dolaylar�nda ya�ayan �braniler Sami �rk�ndand�rlar.
   * Hz. MUSA zaman�nda birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. DAVUD
zaman�nda oldu. En
     g��l� d�nemler Hz. S�LEYMAN zaman�d�r.
   * Hz. S�leymandan sonra �brani Devleti �srail ve Yahudi devleti olmak �zere ikiye
ayr�lm��t�r. �srail
     devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermi�lerdir.
   * Dinleri Tek tanr�l�d�r. (Yahudilik=Musevilik). �lk �a�n tek tanr�l� dine inanan ilk
kavmidir.
      Kutsal kitaplar� TEVRAT 'd�r.

  NOT: �braniler Musevili�i Milli  bir din olarak kabul ettiklerinden bu din di�er  kavimler
aras�nda
          fazla yay�lmam��t�r.
  NOT: Dinlerinin etraf�nda milli bir birlik olu�turduk lar�ndan d�nyan�n d�rt bir yan�na
da�lm�� olmalar�na
            ra�men birbirleriyle dayan��ma i�inde olmu�lard�r. 
   * II. D�nya Sava�� sonunda �ngiltere ve Amerika'n�n yard�m�yla bug�nk� Filistin'de
�srail devletini
       kurmu�lard�r.
   * En �nemli eserleri Kud�s'teki MESC�D-� AKSA (S�leyman Mabedi)' dir.

Sitemizde bulunan t�m bilgiler Defineciyiz net,e aittir.
Business Company
DEFINECIYIZ TUM DEFINECILERIN BULUSTUGU NOKTA