Sitemizde bulunan t�m bilgiler Defineciyiz net,e aittir.
Business Company
DEFINECIYIZ TUM DEFINECILERIN BULUSTUGU NOKTA
Define Arama Y�netmeli�i
(Bu mevzuat sayfalar� K�lt�r ve Turizm Bakanl�� Tefti� Kurulu Ba�kanl�� taraf�ndan derlenmekte ve g�ncellenmektedir.)
(Resmi Gazete Tarihi: 27 Ocak 1984 Resmi Gazete Say�s�: 18294)

Ama�
Madde1: Bu y�netmeli�in amac�; 2863 say�l� K�lt�r ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler d���nda define aramalar�nda uyulacak esaslar� belirlemektedir.

Kapsam
Madde2: Bu y�netmelik, define arama ruhsat�n�n verilmesine, define aray�c�dan istenecek belgelere, araman�n nas�l yap�laca�na ve �kan defineden aray�c�ya tan�nacak haklara ili�kin h�k�mleri kapsar.

Dayanak
Madde3: Bu y�netmelik 2863 say�l� Kanun'un 6 ve 50 nci maddeleriyle, Medeni Kanun'un 696 ve 697 nci maddeleri uyar�nca haz�rlanm��t�r.

K�saltmalar
Madde4: Bu y�netmelikte ge�en:
"Bakanl�k", "K�lt�r ve Turizm Bakanl��n�,
"M�ze"; Eski eserler ve M�zeler Genel M�d�rl��ne ba�l� M�zeleri, ifade eder.

M�racaat
Madde5: Define aramak isteyenler, define arayacaklar� yerin ba�l� oldu�u m�lki amire bir dilek�e ile m�racaat ederler.

Madde6:Dilek�ede arama maksad� a�k�a belirtilir ve define aranacak yerin il, il�e, bucak, k�y, mahalle, sokak ve ev numaras� bildirilir. Ayr�ca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmad�� ve kime ait oldu�u a�klan�r.

Madde7:
a)Define aranacak sahan�n yetkili teknik elemana �izdirilmi�, �l Bay�nd�rl�k M�d�rl��nce tasdikli, 1/500 �l�ekli tasviye m�nhanili haritas� veya krokisi,

b)Krokisi �kar�lamayacak ev ve bunun gibi yerler i�in ise ada, parsel ve �ap numaras�n� belirten vaziyet plan�,

c)Uzaktan ve yak�ndan olmak �zere �e�itli y�nlerden �ekilmi� net foto�raflar�,

d)Define aranacak yer sahipli ise; ger�ek ki�ilerden noterden tasdikli muvafakatname, t�zel ki�ilerden de yetkili organlar�ndan al�nacak muvafakat yaz�s�,
eklenir.

Madde8: Define aranacak yer 100 m2yi ge�emez. Bu yer verilecek foto�raflarla harita veya krokiler �zerinde i�aretlenir.

Madde9:M�lki amir, define aranacak yerin 2863 say�l� Kanun'un 6nc� maddesinde belirtilen yerler ile tesbit ve tescil edilen sit alanlar� ve mezarl�klar i�inde olup olmad��n�, define aranmas�ndan sak�nca bulunup, bulunmad��n�, en yak�n m�ze m�d�rl��ne tesbit ettirir.
Madde10: M�ze M�d�rl��nce, m�racaat uygun bulundu�u takdide define arama ruhsat� verilir. Ruhsatname bir y�l s�relidir. Define aramas� aral�ks�z en �ok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolay� bu s�re i�inde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak �zere m�lki amirce en �ok bir ay daha uzat�labilir.

Madde11: Define aramas�, define aranacak yere en yak�n m�zeden g�revlendirilecek ihtisas eleman� ba�kanl��nda, Maliye ve G�mr�k ve ��i�leri Bakanl�klar�n�n mahalli birer temsilcisi g�zetiminde yap�l�r.

Genel H�k�mler
Madde12: Define aranacak yeri incelemeye gidecek m�ze ihtisas eleman� ile, aramada bulunacak ihtisas eleman�, Maliye, G�mr�k ve ��i�leri Bakanl�klar� temsilcilerinin yol masraf� ve birinci derece devlet memuru harc�rah� �zerinden yevmiyeleri define aray�c�s� taraf�ndan �denir. Bu yevmiler g�nl�k zorunlu giderleri kar��lamad�� takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50'sini ge�memek �art�yla define aray�c�s� taraf�ndan ayr�ca �denir.

Madde13:Define aramas�ndan do�acak zarar ziyan ve kaz� yap�lan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define aray�c�s�na aittir. Bu masraflar�n tahmini tutar� ilgili m�ze m�d�rl��nce tesbit edilir.

Madde14:Define arama yerini incelemeye gidicek m�ze ihtisas eleman�n harc�rah� �nceden 12 ve 13. maddelerde yaz�l� di�er harcamalar ise arama ba�lamadan �nce aray�c� taraf�ndan bir devlet bankas�na m�ze m�d�rl�� ad�na yat�r�l�r.

M�ze M�d�r� aramadan �nce g�revlilere avans �der.

Hizmetin yerine getirilmesinden sonra g�revlileri verecekleri hakedi� belgelerine g�re kesin hesap yap�l�r. Artan para arac�ya iade edilir.

Madde15:�al��malar, g�revliler ile aray�c�n�n imzas�n� ta��yan tutanaklarla g�n� g�n�ne tesbit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanl��a g�nderilir.

Madde16:Define aramas�n�n mevzuat h�k�mlerine g�re ilgililerce durdurulmas� halinde aray�c� hi�bir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

Define aramalar�nda k�lt�r ve tabiat varl�� bulundu�u takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanl��a bildirilir.

Aray�c� bulunan k�lt�r ve tabiat varl�klar� �zerinde hi�bir hak iddia edemez.

Madde17: Define aramas�nda �kan buluntular Bakanl�k�a tayin edilecek en az �� ki�ilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular k�lt�r ve tabiat varl�� ise m�zelere, define ise Maliye ve G�mr�k Bakanl��na teslim edilir.

Madde18: Bulunan definenin Maliye ve G�mr�k Bakanl��nca ge�er ak�e olarak de�eri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmu�sa %50'si aray�c�ya, �zel veya t�zel ki�ilere ait arazide bulunmu�sa, %40'� aray�c�ya, %10'u ise m�lk sahibine verilir.

Kald�r�lan H�k�mler
Madde19: 14 Eyl�l 1973 g�n ve 14855 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan "Define Ara�t�r�lmas� �le �lgili Y�netmelik" y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

Y�r�rl�k
Madde20:Bu Y�netmelik Resmi Gazete'de yay�mland�� tarihte y�r�rl��e girer.

Y�r�tme
Madde21: Bu Y�netmeli�i K�lt�r ve Turizm Bakan�, Maliye ve G�mr�k Bakan� y�r�t�r.T.C. K�LT�R VE TUR�ZM BAKANLI�I M�ZES� M�D�RL���
  
   DEF�NE ARAMA RUHSATI   ............... ili,  ................. il�esi,................ Buca�,.............. .....k�y�,................. y�resinde kroki ve foto�raflarla belirtilen yerde define aramak isteyen ........................ 'na 2863 say�l� K�lt�r ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kanunu'nun 6. ve 50. maddeleri uyar�nca a�a�daki ko�ullara uyulmak kayd� ile define arama ruhsat� verilmi�tir.

1-Define aramas�, define aranacak yere en yak�n m�zeden g�revlendirilecek ihtisas eleman� ba�kanl��nda, Maliye ve G�mr�k
ve ��i�leri Bakardan temsilcisi g�zetiminde yap�l�r.

2-Define aranacak yeri incelemeye gelecek m�ze ihtisas eleman� ile, aramada bulunacak ihtisas eleman�, Maliye ve G�mr�k ve
��i�leri Bakanlar� temsilcilerinin yol masraf� ve birinci derece devlet memuru harc�rah� �zerinden yevmiyeleri, define aray�c�s�
taraf�ndan �denir.  Bu yevmiyeler g�nl�k zorunlu giderleri kar��lamad�� takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50'sini ge�memek �art�yla define aray�c�s� taraf�ndan ayr�ca �denir.

3-Define aramas�ndan do�acak zarar ziyan ve kaz� yap�lan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar�n tahmini tutan, ilgili
m�ze m�d�rl��nce tespit edilir.

4-Define arama ruhsat�, ba�kas�na devredilemez. Bu i� i�in bir ba�kas� tevkil olunamaz. Ruhsatname bir y�l s�relidir. Ayn� �ahsa ayn� s�re i�inde birden fazla yerde define arama izni verilmez. Define aramas�, aral�ks�z en �ok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabi afetlerden dolay�, bu s�re i�inde arama bitirilmezse, ruhsatname s�resi, bir defaya mahsus olmak �zere, m�lki amirce, en �ok bir ay daha uzat�l�r.

5-Define aramas�n�n, kanun ve y�netmelik h�k�mlerine g�re, ilgililerce durdurulmas� halinde; aray�c� hi�bir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

7-Define aramalar�nda k�lt�r ve tabiat varl�� bulundu�u takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanl��'nca ge�er ak�e
   olarak de�eri tespit edilir.

8-Bulunan definenin Maliye ve G�mr�k Bakanl��'nca ge�er ak�e olarak de�eri tespit edilir.


a) Define hazineye ait arazide bulunmu�sa %50'si aray�c�ya,

b)  �zel ya da t�zel ki�ilere ait yerde bulunmu�sa %40'� aray�c�ya, %10'nu ise m�lk sahibine verilir.

9- Define arama �al��malar� g�revliler ile aray�c�n�n imzas�n� ta��yan tutanaklarla g�n� g�n�ne tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanl��a g�nderilir.

Madde 11- Define aramas�, define aranacak yere en yalc�n m�zeden g�revlendirilecek ihtisas eleman� ba�kanl��nda, Maliye ve G�mr�k ve ��i�leri Bakanlar�n�n mahalli birer temsilcisi g�zetiminde yap�l�r.


D��ER H�K�MLER
Madde 12- Define aranacak yeri incelemeye gidecek m�ze ihtisas eleman�, Maliye ve G�mr�k ve ��i�leri Bakanlar� temsilcilerinin yol masraf� ve birinci derece devlet memuru harc�rah� �zerinden yevmiyeleri define aray�c�s� taraf�ndan �denir. Bu yevmiyeler g�nl�k zorunlu giderleri kar��lamad�� takdirde aradaki fark yevmiyelerin %50'sini ge�memek �art�yla define aray�c�s� taraf�ndan ayr�ca �denir.

Madde 13- Define aramas�ndan do�acak zara ziyan ve kaz� yap�lan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define aray�c�s�na aittir. Bu masraflar�n tahmini tutan ilgili m�ze m�d�rl��nce tespit edilir.

Madde 14- Define arama yerini incelemeye gidecek M�ze ihtisas eleman�n�n harc�rah� �nceden 12. ve 13. Maddelerde yaz�l� di�er harcamalar ise arama ba�lamadan �ce aray�c� taraf�ndan bir devlet bankas�na m�ze m�d�rl�� ad�na yat�r�l�r. M�ze m�d�r� aramadan �nce g�revlilere avans �der.

Hizmetin yerine getirilmesinden sonra g�revlilerin verecekleri hakedi� belgelerine g�re kesin hesap yap�l�r. Artan para aray�c�ya iade edilir.

Madde 15-�al��malar, g�revliler ile aray�c�n�n imzas�n� ta��yan tutanaklarla g�n� g�n�ne tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanl��a g�nderilir.

Madde 16- Define aramas�n�n mevzuat h�k�mlerine g�re ilgililerce durdurulmas� halinde aray�c� hi�bir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Define aramalar�nda k�lt�r ve tabiat varl�� bulundu�u takdirde arama derhal durdurulur ve Bakanl��a bildirilir. Aray�c� bulunan k�lt�r ve tabiat varl�klar� �zerinde hi�bir hak iddia edemez.

Madde 17- Define aramas�nda �kan buluntular Bakanl�k�a tayin edilecek en az �� ki�ilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular k�lt�r ve tabiat varl�� ise m�zelere, define ise Maliye ve G�mr�k Bakanl��na teslim edilir. Madde 18- Bulunan definenin Maliye ve G�mr�k Bakanl��nca   ge�er ak�e olarak de�eri tespit edilir. Define hazineye ait arazide bulunmu�sa %50'si aray�c�ya, �zel veya t�zel ki�ilere ait arazide bulunmu�sa %40'� aray�c�ya, %10'u ise m�lk sahibine verilir.


KALDIRILAN H�K�MLER
Madde 19- 14 Eyl�l 1973 g�n ve 14655 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan ''Define ara�t�r�lmas� ile ilgili y�netmelik" y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.