Business Company
DEFINECIYIZ TUM DEFINECILERIN BULUSTUGU NOKTA
 
 
OSMANLI TARIHI OZETI
OSMANLI IMPARATORLUGU(1299-1922)


OSMANLI KURULUS VE YUKSELISI

OSMAN BEY:
Bagmsizlik ilan edildi(1299)
1302 Koyunhisar savasi kazanildi..
Bursa Ku�at�ld�(1313-1326)

ORHAN BEY:

� Bursa fethedilerek ba�kent yap�ld�.

� Karesio�ullar� ortadan kald�r�ld�.(Osmanl�n�n varl��na son verdi�i ilk beyliktir.)

� 1353 Rumeliye ge�ildi

� Yaya ve M�sellem ad�yla iki ordu kuruldu.

� �lk medrese iznikte a�ld�.

� �Divan� �rg�t� kuruldu

1.MURAT D�NEM�:
Sazl�dere sava�� kazan�ld� ve Edirne feth edildi.Edirne ba�kent oldu(1363)
�lk Ha�l� seferi sonunda ya�anan S�rps�nd�� sava�� kazan�ld�(1364)
�irmen sava�� kazan�ld�(1371)
Ha�l� Ordusu 1.Kosova sava��nda yenildi.Bu sava�ta Osmanl�lar ilk defa top kulland�(1389)
Yeni�eri oca�,T�mar sistemi,ve Rumeli beylerbeyli�i kuruldu.

1.BEYAZ�T D�NEM�:

� Beyliklerin �zerine gidilerek Anadolu�nun siyasi birli�i sa�land�.

�  �stanbul ku�at�l�.Ancak al�namad�.

� 1396 da Ni�bolu sava�� kazan�ld�.
� 1402 Ankara sava�� yap�ld�.Sava�� Timur kazand�.Osmanl�lar fetret devrine girdi.

1402-1413 FETRET DEVR�

TAHT KAVGALARINDAN �elebi Mehmet ba�ar�yla �km��t�r.ve bu d�nemde Osmanl�n�n az zararla �kmas�n�n sebebleri

� Avrupan�n y�zy�l sava�lar�nda olmas�

� Yeni kurulan beyliklerin k�sa s�rede g��lenememesi

� T�mar sistemi,Ahilik ve tarikatlar�n olumlu etkileri

�ELEB� MEHMET D�NEM�:

� D�zmece Mustafa ayaklanmas� bast�r�ld�.

� �lk dini ve siaysi  nitelikteki ��eyh Bedrettin� isyan� bast�r�ld�.

� �elebi Mehmet Osmanl�y� par�alanmaktan kurtard�� i�in 2. kurucu olarak kabul edilmi�tir.

2.MURAT D�NEM�:

� Bizans k��k�rtmas�yla meydana gelen �ehzade Mustafa olay� bast�r�ld�.

� Osmanl�-Macarlar aras�nda �ED�RNE-SEGED�N� antla�mas� imzaland�.(bu antla�maya g�re 10 y�l sava� yap�lmamas� gerekirken Macarlar Osmanl�daki taht de�i�mesini f�rsat bilerek antla�may� ihlal ederek Osmanl�ya sald�rm��lard�r.Sonu�ta Varna da yap�lan sava�� Osmanl�lar kazand�lar -1444-)

� Balkanlarda ilk toprak kayb�.

� 2.KOSAVA SAVA�I
Varnan�n intikam�n� almak isteyen Ha�l�lar bu sava�ta bozguna u�rad�lar yine.(bu sava� Osmanl�n�n balkanlardan at�lamayacag�n� kan�tlam��t�r.)

OSMANLI Y�KSELME D�NEM�

FAT�H SULTAN MEHMET D�NEM�:

� 1453 istanbul fethedildi.

� 4.ha�l� seferleri sonucunda kurulan Trapzon Pontus Rum �mparatorlu�u y�k�ld�.

� Karamano�ullar� ortadan kald�r�ld�(Kendisini Anadolu Sel�uklunun tek varisi olarak g�rmesi sebebiyle Osmanl�ya kar�� en �ok direnen beylik olmu�tur. )
� Eflak tamamen Osmanl�ya kat�ld� Bo�dan vergiye ba�land�.

� Bosna-Hersek kesin olarak ele ge�irildi

� S�rb�stan.Arnavutluk ve mora tamamen ele ge�irildi

� F.S.Mehmet KIRIMI ele ge�irerek Karadenizin bir t�rk g�l� olmas�n� sa�lam�� ve �pek Yolunun denetimini ele ge�irmi�tir.

� 1473-1479 Osmanl�-Venedik Sava�lar�(Kara da Osmanl�lar me�lup etmi� denizde ise onlar galip gelmi�tir.)

1. 1479�da Venediklilere ticari ayr�cal�k verildi�i bir antla�ma imzalanm��t�r sebebleri

2. Avrupa �lkelerinin ba�latt�� co�rafi ke�iflerden dolay� Akdenizi canland�rmak

3. Avrupa hristiyan birli�ini bozmak

� Fatih zaman�da ilk defa �C�LUS� bah�i�i al�nm��t�r.

� Salatanat�n hukuku �KANUNNAME-� AL� OSMAN� ad�yla ilk defa yaz�l� hale getirilmi�tir.

� �SAHN-I SEMAN� medresesi a�lm��t�r.
� �stanbulda �Topkap� saray�� yapt�r�lm�� ilk defa alt�n para bast�r�lm��t�r.

� Devlet adam� yeti�tirmek �zere �ENDERUN� mektebi a�lm��t�r.

� Kaptan-� deryal�k ve �eyh��l �slaml�k makamlar� olu�turuldu.

� �stanbulun fethi kolayla�s�n diye �Rumeli hisar�� yapt�r�lm��t�r.

2.BEYAZ�T D�NEM�:

� 2. Beyazitin tahta �kmas�yla karde�i CEM SULTAN ayaklanm��t�r.

� 1485-1491 Osmanl� - Meml�k sava�lar�.(Alt� y�l s�ren sava��n galibi olmamakla beraber �ukurova b�lgesi meml�klere b�rak�lm��t�r.)

� 1498-1502 Osmanl� - Venedik Sava�lar�(D�rt y�l s�ren sava��n sonunda Osmanl�lar galip gelmi�.B�yleliklede Akdenizin tek hakimi Venedikliler olmad�� anla��lm��t�r.)

� 1511 �AHKULU �SYANI(Safevilerin Do�u Anadoluda ba�latt�� isyanlar sonudu ba�layan bu isyan tam olarak bast�r�lamam�� ve yavuz Sultan Selimin tahta �k���n� h�zland�rm��t�r.)

YAVUS SULTAN SEL�M D�NEM� 1512 - 1520

� 1514 �ald�ran Sava��n� Osmanl�lar kazand�lar

� 1515 Turnada� Sava��nda Dulkadiro�ullar� ortadan kald�r�ld�.(Yavuz d�neminde Anadolunun siyasi birli�i tam olarak sa�lanm��t�r.

� 1516-1517 MISIR SEFER� (Osmanl�lar Meml�kl�ler �zerine giderek Mercidab�k ve Ridaniye sava�lar�yla bu devleti ortadan kald�rm��lard�r.)sonu�lar� :

1. baharat yolu ele ge�irildi

2. halifelik Osmanl�lara ge�ti.Kutsal emanetler istanbula getirildi.

3. Suriye,L�bnan,M�s�r ve Filistin ele ge�irildi.

4. 1519 Yozgatl� Celal Ayaklanmas� bast�r�ld� (sahte peygamber)

KANUN� SULTAN S�LEYMAN D�NEM�

� BABA Z�nnun ve Kalender �elebi isyanlar� Sadrazam �brahim Pa�a taraf�ndan bast�r�lm��t�r.

� 1521�de belgrat� alarak 1526 da Moha� Sava��yla Macaristan�n b�y�k bir k�sm� al�nm��t�r.

� Bunun �zerine Avusturyal�lar memnun olmam��lar.Osmanl� Venedi�i ku�atm�� ama ele ge�irememi�lerdir.1533 istanbul Antla�mas� imzalanm��t�r.Antla�amaya g�re:

1. Avusturya Ar��d�kas� Osmanl� Sadrazam�na e�it say�lacakt�r.(bu madde ile Avusturya Osmanl�n�n �st�n oldugunu kabul etmi�tir.)

2. Avusturya sava� tazminat� verecek

� 1535 de fransaya ge�ici kap�t�lasyonlar verildi.

� 1565 �ran ile Amasya Antla�mas� imzaland�.(bu antla�ma Osmanl� ile iran aras�ndaki ilk antla�mad�r.)

� 1522 Rodos adas� fethedildi.

� 1538 Barbaros Hayrettin Pa�a ile PREVEZE DEN�Z SAVA�I kazan�lm�� Akdeniz t�rk g�l� haline gelmi�tir.

� 1534 cezayir,1551 Trablusgarp fethedildi.

� Barbaros Hayrettin Pa�a ve Kitab-� Bahriye ad�l� kitab�yla P�R� RE�S Osmanl� deniz hizmetinde g�rev yapm��lard�r.

SOKULLULAR D�NEM�

2.SEL�M

� 1568 Sak�z adas� fethedildi.

� 1570 venediklerden K�br�s al�nm��t�r.

� 1571 Ha�l�lar Osmanl� Donanmas�n� �nebaht�da yakt�lar.

� 1573 Lehistan denetim alt�na al�narak Balt�k Denizine ula��ld�.

� 1574 Tunusun tamam� fethedildi.

� 2.selim ordunun bas�nda sefere �kmayan ilk h�k�mdard�r.

3.MURAT

� 1578 Portekiz  bozguna u�rat�ld�.Fas denetim alt�na al�nd�.ilk olarak atlas okyanusuna ula��ld�.

� 1578 Kafkas fetihleri ba�lad�.Safeviler ile 1590 da �stanbul(Ferahat Pa�a) ant.imzalad�.Do�u da en geni� s�n�rlara ula��ld�.

� Sokulunun �l�m�nden sonra duraklama ba�lad�

OSMANLI DEVLET� DURAKLAMA VE GER�LEME

3.MEHMET D�NEM�

� 1596 Ha�ova sava�� kazan�lm��t�r.(Bat�da kazan�lan son sava�t�r bu.e�ri ve kaneji kaleleri al�nm��t�r.

� 1590 �ranla yap�lan �Ferhat Pa�a Antla�mas��ile do�uda en geni� s�n�ra ula��lm��t�r.

1.AHMET D�NEM�

� 1606 Zitvatarok Antla�mas� imzaland�.

1. Estergon , E�ri, ve Kanije kaleleri Osmanl�ya kald�.

2. Osmanl� Padi�ah� Avusturya kral� ile e�it say�ld�.

� 1611 Nasuh Pa�a Antla�mas� imzaland�.(�RAN ile).Osmanl� devleti do�uda toprak kaybetti.

� Veraset sistemi de�i�erek Ekber ve Er�ed sistemi getirildi.(en ya�l� hanedan �yesinin tahtta �kmas� usul�)

2.OSMAN D�NEM� (GEN� OSMAN)

� �ran ile yap�lan SERAV ANTLA�MASI ile �randan al�nan ipek vergisi de�i�tirilmi�tir.

� Lehistan ile 1621 Hotin Antla�mas� imzaland�.

� Yeni�eriyi kald�rmak istemi�.�lk k�kl� �slahat giri�imi sonunda 2.Osman �ld�r�lm��t�r.

4.MURAT D�NEM�

� �LK YILLARDA ANNES� �k�sem sultan� �n etkisinde kalm��t�r.

� Devletin neden duraklad��na dair K��� BEY�e rapor haz�rlatm��t�r.

� �rana sefer d�zenlemi�.KASR-I ��R�N ANT. Yap�lm��.(T�rk - �ran s�n�r� bug�nk� halini alm��t�r.)

4.MEHMET D�NEM�

� Sadrazamn Tarhuncu Ahmet Pa�a taraf�ndan ilk kez denk b�t�e haz�rlanm��.

� �stanbulda �kan yeni�eri isyanlar� �VAKA-� VAKVAK�YE� ile sonu�lanm��t�r.(bu olaya ��nar� olay�da denir.yeni,lik�i devlet adamlar�n�n saraydan zorla al�narak yeni�eriler taraf�ndan �nar a�ac�na as�lmas� olay�d�r.

� Bu d�nemde en parlak d�nem k�pr�l�ler d�neminde ger�ekle�mi�tir.

� K�pr�l� M.Pa�a �artl� olarak g�reve gelen ilk Osmanl� sadrazam�d�r.Girit�i ku�atma alt�na alm��.�l�m�nden sonra o�lu Faz�l Ahmet Pa�a sadrazam olmu�tur.

FAZIL AHMET PA�A

� Giriti alm��t�r(1669).

� Lehistan �zerine gitmi� ve Buca� Ant.(1672) imzalam��t�r.ukrayna ve podolya Osmanl�ya kat�lm��t�r.(Buca� Ant. Osmanl� devletinin en geni� s�n�rlara ula�t�� antla�mas�d�r.)

� Merzifonlu Kara Mustafa Pa�a Viyanay� ku�atm�� ve bozguna u�ram��t�r.(bu bozgunla devlet gerileme d�nemine girmi�tir.)

2.MUSTAFA D�NEM�

� 1699 Karlof�a antla�mas� imzaland�.(Ukrayna ve podolya lehistana verildi.mora yar�madas� ve dalma�ya k�y�lar� venedike verildi.)

� 1700 �stanbul antla�mas� (Osmanl� - Rusya aras�nda imzaland�.)

1. azak kalesi Rusyaya verildi

2. Ruslar istanbulda el�i bulundurabilecek

GER�LEME D�NEM�

3.AHMET VE LALE DEVR� (1718 - 1730)

� 1711 Ruslarla yap�lan PRUT SAVA�INI kazand�.(azak kalesi Ruslardan al�nd�.istanbuldaki el�inin g�revine son verildi.)

� Venediklerle sava� yap�ld� ve kazan�ld�.(mora yar�madas� geri al�nd�)

� Avusturya ile sava� yap�ld� ve b�y�k bir bozguna u�rad�.Sava� sonunda PASAROF�A ANT. �mzaland�.

� Macaristan�n geri kalan�da Avusturyaya b�rakt�.

Pasarof�a Antla�mas�na g�re;

1. bu antla�ma ile ilk kez Osmanl� Bat�n�n �st�nl��n� kabul etti.

2. bat�l� tarzda �slahatlar yapmaya ba�lad�..bunun i�in bu d�neme LALE DEVR� denir.

LALE DEVRݒnde:

� �brahim M�teferrika ve Said Efendi taraf�ndan ilk kez matbaa kullan�lm��t�r.

� �tfaiye �rg�t� kurulmu�tur

� �i�ek a��s� yap�lm��t�r.

� �lk ge�ici el�ilikler a�lm��t�r

� Ka�t,�ini, ve Kuma� at�lyeleri kurulmu�tur.

� Lale Devri �airi �NED�M� dir.

� 1730 da lale devrinin l�ks�ne e�lence ve r��vete kar�� Patrona Halil �syan� �kt�.Bu isyanla Damat Ferit Pa�a �ld�r�lm�� ve 3.Ahmet tahttan indirilmi�tir.

1.MAHMUT D�NEM�

� Hendeshane ad�yla bat�l� askeri teknik okul a�lm��t�r.

� Humbarac� oca� geli�tirilmi�tir.

� 1736 da ba�layan Osmanl�,Avusturya ve Rusya sava�� 1739 da �Belgrat Antla�mas��ile sona erdi

1. Karadenizin t�rk g�l� oldugu son kez onaylanm��t�r.

2. Osmanl�n�n imzalad�� son kazan�l� antla�mad�r.

� 1740 da fransaya verilen kap�t�lasyonlar s�rekli hale getirildi.

3.MUSTAFA D�NEM�

� 1770 de Osmanl� Donanmas� Ruslar taraf�ndan yak�lm��t�r.

� 1773 te M�hendishane-i Bahr-i H�may�n kuruldu(deniz harp akademisi)

1.ABDULHAM�T D�NEM� 1774 - 1787

� 1774 DE Osmanl�lar ile Ruslar Arass�nda K��k Kaynarca Antla�mas� imzalanm��t�r.

� K�r�ma ba�ms�zl�k verilmi�tir.(B�ylelikle halk� M�sl�man olan bir b�lge ilk kez elden �km��t�r)

� Ortadokslar�n koruyuculu�u Ruslara verildi.(B�ylelikle Ruslar i�i�lerimize kar��ma imkan� elde ettiler.)

� Azak Kalesi Ruslara verildi.

� 1792 Ruslarla YA� ANT. �mzaland�.(K�r�m Ruslara verildi.Osmanl� devleti da�lma s�recine girdi.)

OSMANLI DEVLET� DA�ILMA D�NEM�

3.SEL�M D�NEM� (1789 - 1807)

          BU D�NEMDE OSMANLI KAYBETT��� TOPRAKLARI GER� ALMA POL�T�KASINI BIRAKMI� EL�NDE VAROLAN TOPRAKLARI KORUMAYA �ALI�MI�TIR.(DENGE POL�T�KASI)

� Nizam-� Cedid ordusu kuruldu,

� Giderleri kar��lamak ama�l� ��rad-� Cedid� hazinesi kuruldu.

� �lk kez s�rekli el�ilikler kuruldu.

� �M�hendishane-i Berri H�mayun�kuruldu.

� Nizam-� Cedid �slahatlar� ilk planl�,programl� �slahatlard�r.

� 1798 - 1801 Frans�zlar �ngiliz s�m�rge yollar�n� kesmek amac�yla MISIRI i�gal ettiler.�ngilizler ve Ruslar�n yard�m�zla Nizam-� Ceid ordular� ba�ar�l� oldu.

� 1807 KABAK�I MUSTAFA �SYANI(3.selim in yapt�� �slahatlara kar�� �kan bir isyand�r.3.Selim tahttan indirildi bu isyanla)

2.MAHMUT D�NEM�

� 1808 Sened-i �ttifak (Osmanl� Padi�ah�n�n yetkileri s�n�rland�r�lm��t�r.)

� 1808 Sekban-� Cedid oca� kuruldu.(Yeni�eriler bu oca� kald�rd�lar.sorumlu olarakda Alemdar Mustafa Pa�ay� �ld�rd�ler.)

� 1825 �E�ikinci Oca� kuruldu.(Yeni�erile bu oca�da kald�rmak istedi.Yaln�z Halk�n ve Ayanlar�n deste�ini alan 2.MAHMUR Yeni�eri Oca�n� kald�rd�.bu olaya �VAKA-� HAYR�YE denir.)

� Yeni�eri yerine �Asakir-i Mansure-i Muhammediye askeri te�kilat�n� kurdu.

� �lk��retim zorunlu hale getirildi.

� T�bbiye ve Hayriye a�ld�.

� �lk kez karantina uyguland�.

� Divan kald�r�larak yerine �Bakanlar Kurulu� kuruldu.

� Posta �rg�t� kuruldu.

� Devlet memuruna fes giyme zorunlulu�u getirldi.

� Yerli mal� �zendirildi.

� Padi�ah�n resmi dairelere resmi as�ld�.

� M�sadere kald�r�ld�.

� Takvim-i Vakai adl� ilk resmi gazete yay�nland�.

OSMANLIDA �LK M�LL�YET�� �SYANLAR

� 1804 - 1878 S�rp �syan�

1. S�rplar 1812 B�kre� Ant. �le �ayr�cal�k�

2. 1829 Edirne Antla�mas� ile ��zerklik�

3. 1878 Berlin Antl�mas� ile �ba�ms�zl�k�ald�lar.(Milliyet�ilik ak�m� ile Osmanl�ya kar�� ilk ayaklanan millet S�rplar olmu�tur.)

� 1829 Edirne Ant. �le Yunanl�lar ba�ms�zl�� kazanan ilk az�nl�k olmu�tur.

� 1833 - 1840 M�s�r �syan�(m�s�r valisi Mehmet ali pa�a Osmanl�dan istedi�ini alamay�nca �kard�� isyand�r.

� 1833 de K�tahya ant. �mzaland�.�ukurova,Suriye,Filistin,c,dde ve m�s�r valilikleri verildi.osmanl� bu konuda avrupaya g�venmedi�i i�in Ruslarla 1833 H�nkar �skelesi Antla�mas� imzalad�.bu antla�maya g�re:)

1. Rusyaya sald�r� olursa Osmanl� bo�azlar� kapatacak

2. Osmanl�ya sald�r�l�rsa Ruslar yard�m edecek

3. bu ant. �le bo�azlar sorunu ortaya �km�� oldu.bu ant. �le bo�azlar �zerinedeki son egemenli�ini kulland� Osmanl�.

� 1839 Balta Liman Ant.(m�s�r konusunda �ngilizlerin deste�ini almak i�in imzaland�.ingiltereye verilen kap�t�lasyonlar geni�letilerek s�rekli hale getirildi.bu antla�ma ile Osmanl� a�k Pazar haline gelmi�tir.)

ABDULMEC�D D�NEM� 1839 - 1861
TANZ�MAT FERMANI (G�LHANE HATTI H�MAYUN 1839)
HERKES�N CAN,MAL VE IRZINA SAYGI DUYULACAK.
HERKES BA�IMSIZ MAHKEMELERDE E��T OLARAK YARGILANACAK
HERKES KANUN �N�NDE E��T SAYILACAK
BU FERMANLA �LK KEZ KANUN G�C�N�N �ST�NL��� KABUL ED�LM��T�R.
ANAYASAL S�RECE GE����N �LK ADIMI OLMU�TUR.

LONDRA KONFREANSI( 1840)

         M�s�r uluslar aras� alanda �z�me kavu�t�.ingiltere ve Fransa ile yap�lan g�r��mede �bo�azlar sorunu� ilk kez uluslar aras� sorun haline gelmi�tir.rusya kar�� �km��t�r bu duruma

  1840 LONDRA BO�AZLAR S�ZLE�MES�

        H�nkar iskelesi antla�mas� zaman� bitince Avrupal� devletler Ruslar�n bo�az egemenli�ine kar�� Bo�azlar�n egemenli�ini Osmanl�ya vermi�tir.

1853-56 KIRIM HARB�

        Ruslar H�nkar iskelesi gibi bir antla�may� Osmanl�ya imzalatmak isteyince ortaya �kan harptir.Avrupal� devletler Osmanl�ya yard�m etti ama Osmanl� donanmas� sinopta yak�ld�.

Paris Antla�mas� imzaland�:

� Karadenizde Osmanl� ve ya Rus donanmas� bulunmayacak(Osmanl� bu sava�� kazanmas�na ra�men ma�lup devlrt muamelesi g�rd�.)

� Bo�azlar Osmanl�ya kald�.

� K�r�m harbinde ilk d�� bor� �ngiltereden al�nd�.

  1856 ISLAHAT FERMANI

� Gayr-� M�slimlere birtak�m haklar tan�nd�.

� Bedel usul� askerlik yapma hakk� verildi.

� Az�nl�klar devlet memuru olabilecekler

� Mahkemelerde kutsal bildikleri �ey �zerine yemin edebilecekler

� �l genel meclisine �ye olabilecekler

UYARI:  Tanzimat ve Islahat fermanlar� Avrupal�lar�n i�i�lerimize kar��mas�n� engellemek ve az�nl�klar�n isyan�n� engellemek i�in ilan edilmi�tir.bu farmanlar Osmanl�n�n y�k�l���n� engellememi� sadece geciktirmi�tir.

ABDULAZ�Z D�NEM�

� �ngiltere ve Fransan�n yard�m�yla S�vey� Kanal� a�ld�.

� Yurtd���na seyahata giden ilk padi�ah

� D�� bor� al�m� yayg�nla�m��

� Yeniliklere kar�� oldugu i�in tahttan indirilen tek padi�ahd�r.

  2.ABDULHAM�T

� 1 me�rutiyeti ilan etti.(bunun ilan�n j�n T�rkler (gen� osmanl�lar) �n cal�smalar�yla ilan edildi.yani ayd�n kesim)

� �stanbulda Tersane Konferans� yap�ld�� g�n (Avrupal�lar�n balkanlar�n durumunu g�r��mek i�in topland�� g�n) �KANUN-� ESASݔ �LAN ED�LD�.(Parlemento kavram� kanun-i esasi ile gelmi�tir.)

� �lk kez anayasa ilan edilmi� ve parlemonto a�lm��t�r.(bu meclis d�nya tarihinin ilk �ok uluslu meclisidir.)

� Padi�an 93 harbini bahane ederek me�rutiyeti y�r�rl�kten kald�rm��t�r.
1877 OSMANLI - RUS SAVA�I (93 HARB�)
1877 AYESTEFENOS ANT.(Ye�ilk�y ant.)
1. s�rb�stan,Karada�,ve Romanya bag�ms�z oldu

2. Bosna hersek �zerk oldu.

3. t�rk ortadoks ve Ermenileri �zerinde rus koruyuculu�u kabul edildi

4. Osmanl� rusyaya ag�r sava� tazminat� verdi.

5. bu antla�ma hi�bir�ekilde y�r�rl��e girmemi�tir.y�r�rl��e girmemesi y�n�yle sevr antla�mas�na benzemektedir.

1878 BERL�N ANTLA�MASI

� SIRBISTAN,�ROMANYA VE KARADA� BAGIMSIZ OLDU

� ERMEN�LER�N OTURDUGU YERLERDE ISLAHAT YAPILDI

� 1878 �NG�L�ZLER KIBRISA EL KOYDU ERMEN� MESELES� ULUSLAR ARASI SORUN HAL�NE GELD�.


1880 DUYUN-U UMUM�YE �DARES�

  UYARI: OSMANLININ DI� BOR�LARINI �DEYEMEMES� SONUCUNDA BATILI DEVLETLER� DUYUN-UMUM�YE �DARES�N� (BOR�LAR KOM�SYONUNU) KURDULAR.OSMANLI MAL�YES�NE EL KONDU.BU KOM�YONUN KURULMASIYLA OSMANLI MECL�S� YABANCILARIN EL�NE GECT�.


2.ME�RUT�YET�N �LANI

          �ttihat ve terakki cemiyeti vatan ve h�rriyet derne�i ile birle�ti.enver ve Niyazi beyin makedonyada �kard�� askeri isyan�n b�y�mesinden �ekinen 2.abdulhamit 2.Me�rutiyeti ilan etti.

(2.me�rutiyetin ilan� ile parlementoda ilk defa partiler yer alm��t�r.bu partilerin ilki �ttihat ve Terakki Partisidir.)

(1908 anayasas�nda padi�ah�n yetkilerine k�s�tlama getirilmi�tir.art�k kendi iste�ine g�re meclisi a�p kapayamayacakt�r.bas�na sans�r yok ve s�rg�n etme de yok.)
2.ME�RUT�YET�N �LANINDAN SONRA ;
Bulgaristan ba�ms�zl��n� ilan etti.  
Yunaistan Girit adas�n� ilhak etti.
Avusturya Macaristan Bosna-Hersek'i ilhak etti�ini a�klad�.

31 MART VAKASI(13 Nisan 1909)

  Ahrar �rg�t�n�n �kard�� isyand�r.ittihat ve terakki partisinin kurudgu Hareket ordusu istanbula gelerek isyan� bast�rd�.Hareket ordusunun kurmay baskanl��n� MUSTAFA KEMAL yap�yordu.

� T�rk tarihinde rejime y�nelik ilk isyand�r.

� 2.abdulhamit tahttan indirildi.

� Padi�ah�n y�netimdeki rol� azald�

� Meclis karar�yla tahttan indirilen ilk padi�aht�r.

V.MEHMET RE�AT
�talya ile Trablusgarp sava�� ya�and�(1911-1912)
Sava� U�i anla�mas� ile sona erdi.Tarblusgarp �taya ya b�rak�ld�.Osmanl� devletinin Afrika da topra� kalmad�.
1912-1913 tarihleri aras�nda 1.Balkan sava�� ya�and�.Bulgaristan,Yunanistan,Karada� ve S�rbistan Osmanl� devletini ma�lup etti.
I.Balkan Sava�� Sonunda Londra Anla�mas� imzaland�.Osmanl� Devleti "Midye-Enez" hatt�n�n bat�s�ndaki topraklar� kaybetti.
Arnavutluk ba�ms�zl��n� ilan etti(1913)
1913 Tarihinde 2.Balkan sava�� �kt�.Di�er balkan devletleri Bulgaristana sava� a�t�.Osmanl� topraklar�n� payla�ma anla�mazl�� yeni sava�a sebep oldu.Bulgaristan yenildi.Balkan Devletleri aras�nda B�KRE� ANT. imzaland�(1913).
Osmanl� devleti de 2.Balkan sava��na di�er devletlerden ba�ms�z kat�ld�.Bulgaristan dan Edirne ve K�rklareli illerini geri ald�.Osmanl� s�n�r� tekrer Meri� Irma�na ula�t�.
2.Balkan Sava��ndan sonra �u anla�malar imzaland�:
AT�NA ANLA�MASI(OSMANLI-YUNAN) 1913
iSTANBUL ANLA�MASI(OSMANLI-BULGAR) 1913
�STANBUL ANLA�MASI(OSMANLI-SIRB�STAN) 1913
1913 de Bab-� Ali bask�n� denilen h�k�met darbesi ya�and�.Kamil Pa�a h�k�meti devrildi.�ttihat ve Terakki Partisi h�k�meti kuruldu.
1914-1918 Tarihleri aras�nda 1.D�nya sava�� ya�and�.

OSMANLI DA�ILMA (PAR�ALANMA) D�NEM� OLAYLARIPadi�ahlar:
1. III. Selim (Gerilemenin son, Par�alanma d�neminin ilk padi�ah�d�r (1807 - 1808).


2. IV. Mustafa (1807 - 1808)


3. II. Mahmut (1808 - 1839)


4. Abd�lmecit (1839 - 1861)


5. Abd�laziz (1861 - 1876)


6. II. Abd�lhamit (1876 - 1909)


7. V. Mehmet Re�at (1909 - 1918)


8. IV. Mehmet Vahdettin (1918 - 1922)


DA�ILMA -��K�� D�NEM�N�N GENEL   �ZELL�KLER�


- Osmanl� Devleti Rusya, �ngiltere ve Fransa'n�n s�m�rgeci sald�r�lar�yla toprak kayb�na u�ram��t�r.


- Osmanl� Devleti topraklar�n� tek ba��na koruya�mam��t�r. Bu nedenle Avrupal� devletlere kar�� denge politikas� izlemi�tir.


- Avrupal� Devletler Osmanl� Devletinin topraklar�n� payla�ma politikas�n� �ark Sorunu olarak nitelemi�lerdir.


- Osmanl� y�netimi milliyet�ilik hareketleriyle toprak kayb�n� �nlemek bat�l� anlamda hukuki �slahatlara y�nelmi� ve me�rutiyet y�netimini kurmu�tur.


- Kapit�lasyonlar ve Duyun-u Umumiye te�kilat�n�n kurulu�uyla Osmanl� Devleti Avrupal� sanayile�mi� dev�letlerin a�k pazar� ve yar� s�m�rgesi haline gelmi�tir.


OSMANLI - FRANSIZ �L��K�LER� VE  NAPOLYON'UN MISIR'I ��GAL�


1739 Belgrat antla�mas�n�n imzalanmas�nda yarar� g�r�len Fransa'ya 1740 y�l�nda Kapit�lasyonlar s�rekli olmak ko�uluyla geni�letilerek verildi. I. Mahmut zaman�nda s�rekli verilen kapit�lasyonlar Fransa'n�n di�er devletlerden �st�n olmas�n� sa�lad�.


Fransa'da 1789 y�l�nda olan ihtilalle yeni bir rejim iktidara geldi. Avrupal� devletler bu rejime kar�� cephe al�rken Osmanl� devleti Fransa'ya dost oldu�unu g�stermi�ti. 3. Selim Nizam-� Cedit yeniliklerinde Fransa'dan destek alm��t�. Direktuvar h�k�meti zama�n�nda Fransa, Osmanl� devletine kar�� politikas�n� de�i�tirdi. M�s�r'� al�may� planlad�.


MISIR'IN ��GAL�N�N NEDENLER�


1) �ngiltere ile yapt�� sava�larda Hindistan'� �ngiltere'den almay� ama�lad�. B�ylece �ngiltere'yi yenebilecekti.


2) Avusturya ve Rusya taraf�ndan y�k�laca�n� d���nd�kleri Osmanl� topraklar�ndan pay almakt�.


Napolyon Bonopart ba�komutanl��nda Frans�z ordusu Kahire'yi i�gal etti. (1789) �ngiltere ve Rusya Osmanl� devletine yard�m �nerdiler. Rusya yard�m amac� ile gel�mesine ra�men Ege'de baz� adalar� i�gal etti.


Amiral Nelson komutas�nda �ngilizler Frans�z donanmas�n� Ebuk�r liman�nda yakt�. Napolyon donanmas�n�n yak�lmas� �zerine Osmanl�y� bar��a zorlamak i�in Akka kalesini ku�att�. Cezzar Ahmet Pa�a komutas�n�daki Nizam-� Cedit askerleri Napolyon kuvvetlerini ye�nilgiye u�ratt�. Osmanl�lar M�s�r'a ordu g�nderdi. Napolyon M�s�r�'dan ayr�ld�. �ngiliz ve Osmanl� kuvvetleri kar��s�nda zor duruma d��en Frans�zlar El - Ari� mu�kavelesini imzalad� 1801


1) Fransa M�s�r'� bo�altacak


2) �ngilizlerde Frans�z askerlerini Fransaya ta��ya�cak


�ngiltere M�s�r'�n �nemini kavrad�. Stratejik Malta ada�s�n� ald�. Do�u ticaretini tehdit eden Fransa etkisizle�ti�rildi. B�ylece Osmanl� devletinin kendi g�c� ile topraklar�n� koruyamad�� anla��ld�.


XIX. YY. BA�LARINDA OSMANLI-FRANSIZ,


RUS VE �NG�L�Z �L��K�LER�


Avrupa'da meydana gelen olaylar Osmanl� Devletini yak�ndan etkilemi�tir. Bu olaylar �unlard�r:


1. Napolyon kendisini �mparator il�n etti�inde Fransa, �ngiltere ve Rusya taraf�ndan tepkiyle kar��land�.


2. Napolyon M�s�r'�n i�gali nedeniyle bozulan Os�manl�-Frans�z dostlu�unu yeniden kurmaya ba�lad�.


3. �ngiltere ve Rusya Avrupa'da rekabet halinde olduklar� Fransa'n�n Osmanl� Devletine yakla�mas�n� �karlar�na ayk�r� buldular.


4. �ngiltere ve Rusya Osmanl� Devletine bask� yapa�rak, Osmanl�y� Fransa'dan ay�rmay� ama�lad�lar. III. Se�lim bu bask�lara kar�� �kt�.


5. Rusya Osmanl� aleyhine yerle�ti�i Ege adalar�nda, Mora'da, S�rbistan'da, Eflakta ve Bo�dan'da Osmanl� aleyhinde panislavizm propagandas�na giri�ti.


OSMANLI - RUS VE �NG�L�Z SAVA�LARI


Avrupa'da meydana gelen olaylar Osmanl�-Rus ve Osmanl�-�ngiliz ili�kilerinin bozulmas�na neden olmu�tur. Bu durumun olu�umunda s�ras�yla a�a�daki olaylar ya��anm��t�r.


1. Fransa'da iktidar� ele ge�iren Napolyon Bonapart �mparatorlu�unu il�n etmi�ti. �ngiltere ve Rusya Napol�yon'un iktidar�n� tan�mad�lar. Bunun �zerine Napolyon �ngiltere ve Rusya'ya kar�� sava� ba�latt�.


2. �ngiltere ve Rusya Osmanl�'ya bask� yaparak kendilerinden yana olmas�n� istediler. Padi�ah III. Selim Rusya'n�n Balkanlar'da izledi�i Panislavizm propagan�das� nedeniyle Rusya'ya kar�� tepki i�erisindeydi. Bu ne�denle III. Selim Rusya'ya g�venmiyordu. Bask�lara ra�men Napolyon'un iktidar�n� tan�d�. Bunun �zerine �ngil�tere ve Rusya Osmanl� Devletine sava� a�t�.


3. Fransa �mparatoru Osmanl�-Rus ve Osmanl�-�ngiliz Sava��n� f�rsat bilerek Rusya'ya sava� a�t� ve Rusya'y� yenilgiye u�ratt�. Bu sava��n sonunda Tilsit antla�mas� imzaland�. Napolyon Bonapart antla�mada Rusya'n�n Osmanl� Devletinden toprak almas�n� kabul etti. II. Mahmut Fransa'n�n bu ikili politikas�na tepki g�te�rerek Rusya ile B�kre� Antla�mas�n� imzalad�.


B�KRE� ANTLA�MASI (1812)


1. Ruslar Eflak ve Bo�dan� geri verdi. Besarabya Rusya'ya kald�.


2. Prut nehri s�n�r oldu. Ruslar Tuna'da serbest tica�ret yapacak.


3. S�rplar i�i�lerinde serbest b�rak�lacak.


Not:


- B�kre� antla�mas� S�rplar�n Osmanl�ya sadece vergi veren bir toplum haline gelmelerine neden oldu. �lk kez Balkanl� bir toplum Rusyan�n bask�s�yla ayr�cal�k ka�zand�.


- Ruslar Tuna'da ticaret gemisi g�r�nt�s� alt�nda askeri gemi dola�t�rmaya ba�lad�lar.


OSMANLI D�NEM�NDE ULUS�ULUK HAREKETLER�


SIRP �SYANI (1806 - 1830):


S�rbistan Fatih zaman�nda Osmanl� devletine kat�l�m��t�. Osmanl�lar�n Hristiyanlara din ve k�lt�rel �zg�rl�k�lerine kar��mamalar� S�rplar�n devlete ba�l� kalmalar�na yard�mc� olmu�tu. XVIII yy. boyunca Osmanl� Rus ve Avusturya sava�lar� S�rp topraklar�nda olmu� ve ya�amlar� zorla�m�� ayr�ca di�er Avrupal� milletlerle ili�kileri geli�mi�ti.


Osmanl� merkezi yap�s�n�n bozulmas�yla S�rbistan� y�neten Day� denilen yeni�eri kodamanlar� S�rplara bask�da bulunmaya ba�lad�lar. S�rplar y�netimden uzakla�maya ba�lad�lar. Ruslar ve Avusturyal�lar S�rplara milliyet ve �zg�rl�k fikirlerini kabul ettirdiler ve k��k�rtmaya ba�lad�lar. S�rplar B�kre� antla�mas�na da�yanarak Kara Yorgi liderli�inde ba�ms�zl�k istediler. Kara Yorgi Avusturya'ya ka�t�. S�rplar�n ba��na Milo� �bronovi� ge�ti. Osmanl� devleti Rusya'n�n i�e kar��ma�mas�n� �n�lemek i�in Milo�u prens (ba� Knez) olarak ta�n�d�. Y�netimde Osmanl�ya ba�l� imtiyazl� S�rbistan prensli�i kuruldu. (1816) Ruslarla yap�lan Edirne antla�mas�yla (1829) S�rbistan Osmanl�ya ba�l�, i�i�lerinde serbest bir devlet haline geldi. Tam ba�ms�zl��n� 93 Harbi sonunda yap��lan Berlin antla�mas�yla kazand� (1878).


YUNAN �SYANI VE YUNAN DEVLET�N�N


KURULMASI (1820 - 1829)


Frans�z ihtilalinin fikirlerini benimseyen Rumlar Rus�ya'n�n yard�m�yla Etniki Eterya cemiyetini kurdular. Bu cemiyetin esas amac� Bizans devletini yeniden kur�makt�. �stanbul'daki Patrik ve Rusya bu cemiyeti destek�ledi. Aleksandr �plisanti ba�kanl��nda bu cemiyet Rumlar� isyana haz�rlad�. Yanya valisi Tepedelenli Ali pa�a Rum�lara f�rsat vermiyordu.


Tepedelenli Ali Rumlar�n siyasi �al��mala�n� II. Mahmut y�netimine bildirdi. Fakat y�netim bu konuda gerekli dikkatli bir �al��ma g�stermedi. Tepedelenli Ali Pa�an�n kendi ba��na hareket etmesi �zerine, II. Mahmut cezaland�r�lmas�n� istedi. Ali Pa�a isyan etti. Bu isyan Rumla�r�n rahat �al��malar�na yarad�.


Etniki Eterya ba�kan� Aleksandr �plisanti Rusya'dan gelecek yard�m� da d��enerek Eflak ve Bo�dan'da harekete ge�ilmesini uygun g�rd�. B�ylece Romenlerle S�rplar� ve Bulgarlar� isyana katmay� ama�lad�. Ancak planlar� ger�ekle�meyince �plisanti Avusturya'ya ka�t�.


Mora Rumlar� 1821 ayakland�lar, isyan adalara yay�ld�.


�syan�n bast�r�lmas�nda g��l�k �ekince M�s�r valisi Mehmet Ali Pa�adan yard�m istendi. Mehmet Ali pa�a Mora ve Girit valilikleri kendisine verilirse yard�m edece�ini bildirdi. �ste�i kabul edildi. Mehmet Ali Pa�a o�lu �brahim pa�a idaresinde kuvvetli bir donanmay� g�n-derdi. Morada ve adalarda isyan bast�r�ld�.


NAVAR�N OLAYI (1827)


Yunan isyan�n� para ve silah bak�m�ndan destekle�yen �ngiltere ve Rusya, �brahim pa�an�n Moradaki halka bask�da bulundu�unu belirterek Sen - Petersburg �eh�rinde topland�lar. Yunanistan�n, Osmanl�ya vergi ile ba�l� mustaki bir devlet olmas� ve Osmanl�lar�n Yunanis-tan'dan �kar�lmas� karar�n� ald�lar. Bu karar ba�ms�z Yunanistan�n kurulmas� yolunda at�lan ilk ad�md�. Avus�turya bu konudaki karar� ret etti, �nk� Yunan devletinin kurulu�u Rusyan�n g�d�m�nde ger�ek�le�mi� olacakt�.


�ngiltere, Rusya ve Fransa Osmanl� devletine bir �lti�matom vererek Yunanistana ba�ms�zl�k verilmesini istediler. 2. Mahmut bu teklifi ret etti. �ngiltere, Rusya ve Fransa, Mora'y� ku�att�. Rus donanmas�, Osmanl� - M�s�r donanmala�r�n� Navarin'de ku�att�.


OSMANLI - RUS SAVA�I VE ED�RNE  ANTLA�MASI (1829)


Osmanl� devleti Navarin olay�ndan dolay� �� devlet�ten tazminat istedi. Bu devletler su�u Osmanl� kaptanla�r�na y�klediler. Frans�zlar Yunan sorunu �z�lene kadar Mora'da asker bulundurmak i�in Moray� i�gal etti. �ngiliz�ler'de �brahim pa�a kuvvetlerini M�s�r'a ta��may� �stlendi.


Ruslar Osmanl� devletinin politikas�na kar�� sava� a�t�. Yeni�eri oca� iki sene �nce kald�r�lm��, donanma Navarinde yak�lm��t�. Ruslar bu zay�fl�ktan yararland�. Eflak, Bo�dan, Do�uda Kars, Ardahan ve Erzuruma girdiler.


Osmanl� bar�� istedi, Edirne antla�mas� imzaland�. 1829. Antla�maya g�re:


1) Yunanistan'a ba�ms�zl�k tan�nd�.


2) Eflak, Bo�dan ve S�rbistan'a imtiyazlar verilmesi ka�rarla�t�r�ld�.


3) Rus ticaret gemileri Bo�azlardan serbest�e ge�e�cek.


4) Tuna a�z�ndaki adalar, Do�uda baz� kaleler Rus�ya'ya b�rak�ld�.


Bu antla�ma, K��k Kaynarca Antla�mas�ndan sonra imzalanan ilk en a�r antla�mad�r.


MISIR SORUNU


Fransa'n�n M�s�r'� i�gali s�ras�nda M�s�r'a g�nderilen askerlerden biri olan Mehmet Ali Pa�a k�sa zamanda ba�ar�l� bir politika izleyerek Osmanl� devletine kendisini kabul ettirdi, vali oldu. Hicazda Vehabi isyan�n� bast�rd�. M�s�r'da ekonomiyi d�zeltti. Fransa'dan teknisyen ve su�bay getirdi. Modern bir ordu ve donanma kurdu. Mora isyan�na ordu g�nderdi. Mora isyan� Yunanistan devletinin kurulmas�yla sonu�land��ndan dolay� vaat edilen Mora valili�i verilemedi. Bunun �zerine Mehmet Ali Pa�a, Girit ve Suriye valiliklerini istedi. Yaln�z Girit valili�i verildi. Mehmet Ali Pa�a II. Mahmut'a dan��madan Moradaki kuvvetlerini �ekti, ayr�ca Osmanl� -Rus (1828) sava���nda kuvvet g�ndermedi. Mehmet Ali Pa�a Suriye ve Girit valiliklerinin verilmesinde �ok �srarl� oldu. G�revden al�nma durumu ortaya �k�nca isyan etti. O�lu �brahim pa�ay� Suriye �zerine g�nderdi. M�s�r ordusu Adana'y� ge��erek, Konya'da Sadrazam Re�it Mehmet Pa�a komu�tas�nda Osmanl� ordusunu yendi (1833).


II. Mahmut Rusya'dan yard�m isteyince M�s�r sorunu Avrupa sorunu oldu. Fransa ilk ba�larda Mehmet Ali Pa�ay� tutuyordu. Rusya yard�m amac�yla �stanbul'a ordu g�nderince �ngiltere ve Fransa Osmanl�n�n Rusya'n�n egemenli�ine girece�ini anlad�lar, araya gire�rek K��tahya antla�mas�n� imzalanmas�n� sa�lad�lar. (1833) Buna g�re:


1) Mehmet Ali Pa�a'ya M�s�r ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valili�i verildi.


2) �brahim Pa�a'ya Cidde valili�ine ek olarak Adana valili�i verildi.


H�NKAR �SKELES� ANTLA�MASI (1833)


Ruslar M�s�r sorununda Osmanl� devletini destekle�mi�ti. K�tahya antla�mas�n�n imzalanmas�na ra�men II. Mahmut �ngiltere ve Fransa'ya g�venmiyordu. Ayr�ca, Mehmet Ali Pa�an�n ileride sald�raca�ndan �ekindi. B�yle bir tehlike halinde Ruslardan yard�m al�mak i�in Ruslarla anla�ma yapmak zorunda kald�. (8 Temmuz 1933) imzalanan Antla�maya g�re:


1) Osmanl�lar ve Ruslar sava� durumunda birbirle�rine yard�m edecekler.


2) Osmanl� devletine bir sald�r� olursa, Rusya kara ve deniz kuvveti g�nderecek, Rusya'ya bir sald�r� olursa Osmanl� kuvvet g�ndermeyecek, fakat bo�azlar� kapatacak.


Bu antla�ma �ngiltere ve Fransa taraf�ndan tepkiyle kar��land�. Bo�azlar sorunu ortaya �kt�.


N�Z�P SAVA�I VE MISIR SORUNU ��Z�M�


1) II. Mahmut K�tahya antla�mas�yla Mehmet Ali pa�aya b�y�k eyaletlerin valiliklerinin verilmesine kar�� �kmas�


2) Mehmet Ali Pa�a ile o�lunun y�netimlerine b�rak�lan yerlerde saltanat kurmaya y�nelmeleri, y�ll�k vergiyi g�ndermekten vazge�meleri


3) Do�u Akdeniz'de ticari ili�kileri aksayan �ngiltere�'nin Mehmet Ali Pa�a'n�n M�s�r'da g��l� bir devlet kur�mas�n� istememesi.


4) Fransa'n�n Mehmet Ali Pa�a'ya M�s�r'daki yenilik�lerde yard�mc� olarak g��lenmesini istemeyen �ngiltere'nin II. Mahmut'u k��k�rtmas�.


II. Mahmut M�s�r'da ba�ms�z bir devlet kurmaya �al��an Halifeli�i yeniden M�s�r'a al�nmas�n� savunan Mehmet Ali Pa�aya kar�� sava� karar� ald�. Osmanl� ordusu Nizip Sava��nda M�s�r ordusuna yenildi (1839).


Bu s�re�te I. Abd�lmecit padi�ah oldu. Ba�ta �ngil�tere ve di�er Avrupal� devletler araya girererek Londra antla�mas�n�n imzalanmas�n� sa�lad�lar (1840). Antla�maya g�re:


1) M�s�r hukuki bak�mdan Osmanl�ya ba�l� kalacak, y�netimi Mehmet Ali Pa�a ve o�ullar�na b�rak�lacak.


2) Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanl�ya verilecek.


3) M�s�r y�ll�k vergi verecek ve Osmanl� donanma�s�n� geri g�nderecek.


Mehmet Ali Pa�a Londra antla�mas�n� kabul etmeleriyince sava� yeniden �kt�. �ngiliz ve Osmanl� donanmas� Mehmet Ali Pa�aya ait kuvvetleri yendi. Mehmet Ali Pa�a Londra antla�mas�n�n �artlar�n� kabul etti. M�s�r i�i�lerinde serbest d�� i�lerinde Osmanl�ya ba�l� bir imti�yazl� eyalet oldu.


BO�AZLAR SORUNUNUN ��Z�M�,LONDRA BO�AZLAR S�ZLE�MES� (1841)


�ngiltere Hindistan merkez olmak �zere s�m�rge �mparatorlu�u kurmu�tu. Cebelitar�k bo�az�na ve Malta adas�na sahip olarak Akdeniz'e b�y�k �nem verdi. Fransa ise kapit�lasyonlara dayanarak Akdenizde ticari ve siyasi �st�nl�k kazanm��t�.


Bu politikalar� izleyen �ngiltere ve Fransa M�s�r soru�nunu �z�mledikten sonra Rusya'n�n H�nkar �skelesi antla�mas�yla kazand�� Akdeniz'e inmeye y�nelik hak�lar� ortadan kald�rmak i�in Londra'da yeni bir toplant� yapt�lar.


�ngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya top�lant�ya kat