Sitemizde bulunan tum bilgiler Defineciyiz net,e aittir.
Business Company
DEFINECIYIZ TUM DEFINECILERIN BULUSTUGU NOKTA
Ad�n� son Kapadokya kral� Archelaos'dan ald�� san�lan AKSARAY'�n kurulu�u ilk �a�lara kadar uzan�r. �lk �a�da Archelais adl� kentin M.� III yy. kurulmu� olan Hitit merkezi karaura adl� kent ve daha sonralar� ise y�renin Garsauritis ad� ile an�lmas� nedeni ile Archelais Garsaurar� ad� ile kurulan kentin ayn� oldu�u bilinmektedir. Roma �mparatoru Cladius (M.S. 41-54) kente koloni ayr�cal�� tan�mas� ile �nemli bir al��veri� merkezi rol� oynam��t�r. Kent Bizansla M�sl�man Araplar aras�nda bir �ok kez el de�i�tirmi�tir. Malazgirt sava��n�n (1071) ard�ndan T�rk Egemenli�i alt�na giren kent Anadolu da bulunan ve T�rklerin yerle�ik olarak kald�� ilk �ehir merkezlerinden olma �zelli�ine sahiptir. Kent daha sonra Anadolu Sel�uklular� taraf�ndan imar edilmi� ve �zellikle �zzettin K�l��arslan taraf�ndan kentin ortas�na akta�lardan g�rkemli bir saray yapt�rm��t�r. Kente bu saraydan dolay� Aksaray ad� verildi�i s�ylenmektedir.

Aksaray, 1470 y�l�nda Aksaray'� ele ge�iren �shak Pa�a taraf�ndan, Fatih Sultan Mehmet'in emri ile halk�n bir b�l�m� �stanbul'a nakledilmi�tir. �stanbul'daki Aksaray semti ad�n� buradan alm��t�r

Aksaray Osmanl� s�n�r� i�ine al�nd�ktan sonra Fatih ad�na yap�lan ilk tahrirde Aksaray Vilayeti olarak g�sterilmi�tir. Kanuni zaman�na kadar Aksaray, Karaman eyaletine ba�l� kaza, Kanuni devrinde, Konya'ya ba�l� bir sancakt�r. Cumhuriyet d�nemine kadar, bu �ekilde devam edegelmi�tir.

H.1336 M.1920 y�l�nda Aksaray Vilayet olmustur. 1933 y�l�na kadar 13 y�l vilayetlik yapt�ktan sonra Vilayetli�i la�vedilmi�tir. 20.03.1933 tarihinde 2197 say�l� kanunun 3.maddesi ile Ni�de'ye �l�e olarak ba�lanm��t�r. 1989 y�l�n�n 15 Haziran g�n�ne kadar 56 Y�l kaza olarak kalm�� olan Aksaray 15.06.1989 tarih ve 3578 say�l� kanunla yeniden il olmu�tur.

Sehir Merkezi


SEL�UKLULAR D�NEM�

1142 y�llar�nda Sel�uklu egemenli�ine giren Aksaray'a II. K�l��aslan zaman�nda saraylar, medreseler, zaviyeler, kervansaraylar yapt�r�lm��. Azerbaycan ve ba�ka yerlerden M�sl�man halk, gazi, m�cahit, alim, ticaret erbab� getirilerek yerle�tirilmi�tir. Bu y�llarda Aksaray, bir Sel�uklu askeri �ss� durumundad�r. K�l��aslan' �n babas� Sultan Mesut, Dani�mentlere kar�� Aksaray'� bir askeri �s olarak kullanm��t�r. Ve burada baz� tesisler yapm��t�r. II. K�l��aslan burada bir saray yapt�rarak Arkhelais ad�n� Aksaray'a �evirdi ve buras� ikinci payitaht gibi idi. II. K�l��aslan kendi ad�n� ta��yan t�rbede ebedi uykusundad�r. Aksaray, Sel�uklu ve Karaman o�lu d�nemlerinden kalan eserler y�n�nden olduk�a zengindir.

OSMANLILAR D�NEM�

1470 y�l�nda �shak Pa�a taraf�ndan ele ge�irilen Aksaray Osmanl� hakimiyetine girmi�tir. �stanbul'un fethinden sonra bo�alan �ehrin iskan� i�in, Aksaray halk�n�n b�y�k bir b�l�m� �stanbul'a nakledilmi�tir. Ve bu �ehirde bir semte de Aksaray ad� bu nedenle verilmi�tir. Aksaray, Osmanl� s�n�rlar� i�ine al�nd�ktan sonra Fatih ad�na yap�lan ilk tahrirde Aksaray vilayetiolarak g�sterilmi�tir. Kanuni Sultan S�leyman zaman�na kadar Aksaray, Karaman eyaletine ba�l� bir kazad�r. Kanuni devrinde Konya'ya ba�l� bir sancakt�r. Cumhuriyet d�nemine kadar bu �ekilde devam edegelmi�tir.

CUMHUR�YET D�NEM�

Hicri 1336 Miladi 1920 y�l�nda Aksaray Vilayet olmu�tur. 1933 y�l�na kadar 13 y�l vilayetlik yapt�ktan sonra vilayetli�i la�vedilmi�tir. 20.3.1933 tarihinde 2197 say�l� kanunun 3. maddesi ile Ni�de'ye il�e olarak ba�lanm��t�r. 1989 y�l�n�n 15 Haziran g�n�ne kadar 56 y�l kaza olarak kalm�� olan Aksaray, bu tarihte eski hakk� iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmu�tur.