Sitemizde bulunan tüm bilgiler Defineciyiz net,e aittir.
Business Company
WYSIWYG Web Builder
DEFİNECİYİZ TÜM DEFİNECİLERİN BULUŞTUGU NOKTA
Balıkesir, çok yönlü özelliklere sahip olması ve coğrafi konumu sebebiyle, tarih boyunca   bir çok kavimlerin yerleşim bölgesi olmuştur.Bölgede bilinen yerleşim zamanı, Yortan   kazılarında ortaya çıkan bilgilere göre, M.Ö. 3200 yıllarına, ilk tunç çağına uzanır.İvrindi   çevresinde bulunan yerleşim yeri paleolitik çağdaş kalmadır.Havran bölgesinde yapılan   araştırmalar, bilinmeyen en eski çağlara ışık tutmaktadır.Bu devirden sonra, Marmara ve   Ege sahillerine yerleşen pelasg kolonileri ise M.Ö. 2000'lere dayanır.

Homeros destanlarında anlatılan Troya savaşlarında, Troyalıların yanında Mysialılarında bölgede yerleşmesiyle bölge Mizya (Mysiat) diye anılmaya başladı.Fakat Mizyalılar burada bağımsız devlet kuramamış ardından bölgeyi, ülkelerini kıyılara kadar genişleten Hitiler ele geçirmişlerdir.(M.Ö. 1660) Mysia Bölgesi Hititlerden sonra sırasıyla Friglerin, Lidyalıların, İranlıların, Büyük İskender'in, Bergama krallığının ve Romalıların egemenliği altına girmiştir.Helenistik çağda yörede pekçok şehir devleti kurulmuştur.Bunlardan bazıları günümüzde de antik isimlerini korumaktadır.

Adremyteion (Edremit), Pendoramus (Bandırma), Ertekta (Erdek) gibi.Mysia'daki şehir   devletlerinin en önemlisi Kyzikos'tur.İlk çağlarda bütün bölge Perslerin istilasına uğramışsa da   akıllı politika ve yerinde tedbirlerle Kyzikos Roma çağına kadar bağımsız ve imtiyazlı olarak   önemini korumuştur.Bölge VII.yy'dan itibaren Müslümanlar tarafından tanınmaya   başlandı.İstanbul'u iki defa kuşatan İslam Orduları Mysia'dan geçtiler.1071 Malazgirt   zaferinden sonra Selçuklu Türkleri Anadolu'ya hakim olmaya başladılar.Batı Anadolu'da Bizans   karşısında olan Selçuklu uç beylerinden birçoğu bağımsız beylikler kurdular.Bunlardan Kalemşah   Beyin oğlu Karesi Bey'de Mysia ve dolaylarında Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i kendisine   merkez yaptı.Kısa zamanda Kyzikos ve Biga dışında Çanakkale Boğazına kadar bütün bölgeyi   ele geçiren Karesi oğulları kurdukları donanma ile defalarca komşu beyliklerle birleşerek Trakya   ve adalara akınlar yapmışlardır.Daha sonra Osmanlıların egemenliğine giren Karesi, merkezi   Kütahya olan Anadolu beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezidir.

Karesi sancağı, Marmara kıyılarına yakın yerlerde doğu taraftaki bir kısım topraklar hariç, hemen hemen şimdiki il topraklarını kapsamaktaydı.Karesi emirleri Osmanlı devleti emrinde çalışmalara başladıktan sonra Rumeli'nin sethinde önemli görevler üstlendiler.Osmanlı döneminde Balıkesir ve çevresi sakin bir hayat sürdü.1862'den itibaren konar-göçer Yörük aşiretleri zorla bölgede iskana geçirildi.1878 sonunda gelen muhacırlar bölgede yeni köyler kurdular.İzmir'in işgalinin hemen ertesi 16 Mayıs 1919'da Balıkesir'de toplanan Redd-i İlhak cemiyeti silahlı direniş kararı aldı.